Półmaska SECURA 3000

PRZEZNACZENIE

Półmaska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska SECURA 3000 składa się z korpusu, dwóch zaworów wdechowych z łącznikami bagnetowymi umożliwiającymi montaż elementów oczyszczających, zaworu wydechowego oraz nagłowia. W półmasce SECURA 3000 stosowane jest jednoczęściowe nagłowie tekstylne, które łączy się z półmaską za pośrednictwem zapinek i zaczepów pierścienia.

WYMAGANIA

Półmaska SECURA 3000 posiada pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 140:2001 co upoważnia do znakowania wyrobu znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Półmaska nie dostarcza tlenu. Nie wolno jej używać, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%, np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.

2. Nie stosować w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

3. Nie wolno używać półmaski w przypadkach gdy:

• zanieczyszczenia są słabo wyczuwalne lub nie są wyczuwalne węchem lub działają drażniąco na skórę i oczy;

• zanieczyszczenia są nieznane lub mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia;

• stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub gdy przekracza poziom określony dla danych elementów oczyszczających;

• niemożliwe jest prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy (nadmierny zarost, broda, zmiany na skórze, które uniemożliwiają bezpośredni kontakt brzegów półmaski z twarzą).

• zanieczyszczenia mogą wchodzić w reakcję z pochłaniaczami powodując wzrost Temperatury.

4. Jeżeli niemożliwe jest prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy nie wolno wchodzić do skażonej strefy.

5.W przypadku:

- wzrostu oporów oddychania lub gdy oddychanie jest utrudnione;

- uszkodzenia półmaski lub elementów oczyszczających;

- wyczucia we wdychanym powietrzu zapachu lub smaku zanieczyszczeń;

- wyczucia podrażnienia błon śluzowych;

- zawrotów głowy lub innych nietypowych odczuć;

• należy niezwłocznie opuścić zagrożony obszar, a następnie:

- sprawdzić dopasowanie półmaski;

- sprawdzić prawidłowość zamontowania elementów oczyszczających;

- jeżeli półmaska jest sprawna technicznie należy wymienić elementy oczyszczające.

6. Gdy sprzęt nie jest używany, należy przechowywać półmaskę w opakowaniu produkcyjnym lub innym zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami.

TRWAŁOŚĆ

Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym. Producent gwarantuje czas bezpiecznego użytkowania półmaski po rozpakowaniu przez okres 3 lat, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji.

Cena netto 56,00 zł szt.