Kalosze elektroizolacyjne Dielektryk do 1kV

Kalosze gumowe, elektroizolacyjne typ DIELEKTRYK LV ART. 03/A Klasa 0 przeznaczone są do pracy przy napięciu do 1kV napięcia przemiennego jako dodatkowy środek ochrony indywidualnej.

Obuwie wykonano ze specjalnej mieszanki gumowej o właściwościach elektroizolacyjnych. Obuwie przeznaczone jest do zakładania na inne obuwie wewnętrzne (bezpieczne, ochronne lub zawodowe).

Parametry kaloszy gumowych DIELEKTRYK LV ART. 03/A Klasa 0 :

  • klasa napięciowa 0 ( odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania napięciowego 5kV,
  • prąd upływu w badaniu napięciowym ≤ 2.0 mA
  • odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania wytrzymałości elektrycznej 10kV
  • konstrukcja - model A.

Wyrób jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz.U.Nr 259 poz. 2173 ) wdrażającym postanowienia Dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz.Urz. UE polskie wydania specjalne, rozdz.13 t.10, str.98 ),

  • KOW/S/-01/12 z dnia 15 listopada 2011 roku „ Kryterium Oceny Wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego ”.
  • PN-EN 50321:2002 „Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy instalacjach niskiego napięcia” z wyłączeniem punktu 5.1.1
  • Posiada certyfikat nr WE/S/2043/2013 z dnia 28 maja 2013 roku wydany przez

CIOP – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1437
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

PRZEZNACZENIE, CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE PARAMETRY WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROIZOLACYJNE

W celu zapewnienia właściwości elektroizolacyjnych pozwalających zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym obuwie „DIELEKTRYK LV ART. 03/A” wykonano zgodnie z wymaganiami kryteriów KOW/S-01/2012. Każda półpara nowego obuwia poddawana jest przez producenta badaniu elektrycznemu napięciowemu z zastosowaniem napięcia probierczego 5 kV, a po jego pozytywnym wyniku jest znakowana numerem seryjnym i datą produkcji (miesiąc rok). Obuwie „DIELEKTRYK LV ART. 03/A” oznakowano symbolem podwójnego trójkąta z oznaczeniem Klasa 0 (badanie napięciowe napięciem przemiennym probierczym 5 kV, użytkowanie w warunkach występowania napięć roboczych do 1 kV napięcia przemiennego).

UWAGA!!!! Obuwie o właściwościach elektroizolacyjnych jest stosowane jako dodatkowy środek ochronny i w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nie może być używane jako jedyny środek ochronny. W warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy dodatkowo stosować inne, podstawowe wyposażenie ochronne wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka.

Właściwości elektroizolacyjne obuwia „DIELEKTRYK LV ART. 03/A” należy potwierdzać poprzez przeprowadzanie badań okresowych. Badanie to powinno być przeprowadzane przez akredytowane laboratorium badawcze w odstępach czasowych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Odstęp czasu pomiędzy badaniami okresowymi powinien być dostosowany do stopnia intensywności i warunków użytkowania obuwia na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Również w przypadku podejrzenia, że warunki użytkowania lub przechowywania mogły być przyczyną utraty właściwości elektroizolacyjnych obuwia, należy je przed ponownym skierowaniem do użytkowania poddać badaniu okresowemu. Pozytywny wynik badania okresowego powinien być potwierdzony wystawieniem odpowiedniego świadectwa i odnotowaniem nieprzekraczalnego terminu następnego badania okresowego na obuwiu. Obuwie „DIELEKTRYK LV ART. 03/A” ma przewidziane miejsce do wpisywania terminów badań okresowych w tabliczce nadrukowanej na zewnętrznej stronie cholewki.

Cena netto 248,00 zł para